Çevre Duyarlılığımız

Çevre Duyarlılığımız

Çimko, “Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliğinden almış olduğu 'Kalite ve Çevre Kontrol Kurulu' belgesi, Çevre ve Orman Bakanlığından aldığı A grubu emisyon izin belgesi ile çevreye duyarlılık ilkesinden ödün vermediğini ispatlamıştır.”

Alternatif Yakıt Biyo-Çeşitlilik Su Tüketimi CO2 Emisyonu
80.000 Ton 5700 19% 29kg/ton clinker
2017 yılı kurtarılan atık miktarı Son 5 yıl içerisinde dikilen ağaç sayısı 5 yıllık zaman zarfında su tüketimindeki düşüş oranı 5 yıl içerisinde 1 ton çimento üretiminden kaynaklı CO2 emisyonunu düşüşü

Çevre Yönetimi Politikamız

Çimko Çimento oluşturduğu Entegre Yönetim Sistemi kapsamında çevre politikasını içeren Yönetim Politikası oluşturmuş ve tüm çalışanlara ve kamuoyuna duyurmuştur. Adıyaman ve Narlı Fabrikalarında TS-EN-ISO 14001 kapsamında Çevre Yönetim Sistemi belgesine sahip olan Çimko Çimento Hazır Beton tesislerinde ise tanımlı çevre politikası kapsamında hareket etmektedir.

 • Kuruluşumuzun üst yönetimi, çevre politikasını amacımıza, büyüklüğümüze ve faaliyet alanlarımızın kapsamına uygun olarak belirlemiş ve politikamız bu doğrultuda dokümante edilmiştir. Söz konusu doküman, yasal şartlara ve ilgili standartlara uyumu, çevre yönetim sisteminin politikayı destekleyecek hedef ve programlar ile sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.
 • Üst yönetim tarafından onaylanan bu doküman kurum içerisinde tüm çalışanlara aktarılmakta ve buradaki kurallara uymaları doğrultusunda çalışılmaktadır.
 • Belirlenen çevre politikasında değişiklik öngörülürse hemen, öngörülmezse yılda en az bir defa Yönetimi Gözden Geçirme toplantılarında değerlendirilir.

Çevre Yönetimi Programımız

Çimko Çimento, bünyesinde Yönetim Politikasına uygun olarak belirlenen amaç ve hedefler çerçevesinde, çevre unsurlarının değerlendirilmesi sürecinde önemli olarak nitelendirilen unsurların kontrol altına alınması, yasal gerekliliklerden doğabilecek faaliyetler ve Çevre Yönetim Sistemi uygulamalarını planlamak ve takip etmek amacıyla Çevre Departmanı tarafından yıllık “Çevre Yönetim Programı” oluşturulur.

Çevre Yönetim Programı; sürekli iyileştirme kapsamında, politika, hedef ve yasal gerekliliklerdeki değişiklikler, Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantılarında alınan kararlar, teknolojik ihtiyaçlar, Çevre Yönetim Sistemi ihtiyaçları, çalışma şartlarındaki değişiklikler, çevresel unsurların değerlendirmesi süreci çıktıları, çalışanlar ve ilgili taraflardan gelen öneriler ve diğer organizasyonlarla yapılan kıyaslama çalışmaları ile gözden geçirilir ve programda gerekli revizyonlar yapılır.

Çevre Yönetim Programının uygulanması ve sonrasındaki faaliyetlere yönelik takipler periyodik olarak gerçekleştirilerek sistem performansının göstergesi olarak alınmış karar ve planlanmış düzenlemelerin etkinliği izlenir.

Tesislerimizde çevre yönetimini kolaylaştırmak için çevre risklerini etkileyen işleri yöneten uygulayan ve doğrulayan çalışanların sorumlulukları görev tanımlarında yer almaktadır.

Çevre yönetimi için nihai sorumluluk üst yönetimin üzerinde olmakla birlikte çevre, yöneten, uygulayan ve çalışma sahasında çevresel risklere maruz kalan bütün çalışanların da sorumluluğundadır. Tüm çalışanlar çevre performansının arttırılması için bilgi ve yeteneklerini en iyi şekilde kullanmaları gerektiğinin bilincindedir.

Çevre Yönetimi Kapsamındaki Amaçlarımız ve Hedeflerimiz

Çimko faaliyetleri ile ilgili olarak çevresel unsurlar değerlendirilmiş ve bu unsurların çevresel etki değerlendirmeleri yapılmıştır. Tüm çalışanlara çevresel etkilerin fark edilmesi ve çevre kirliliğinin en aza indirilmesinin yıllık eğitimlerle desteklenerek pekiştirilmesi çevre faaliyetleri esasını oluşturmaktadır.

Yıllık olarak hazırlanan Çevre Yönetim Programı dahilinde uygulamaya dönük hedefler yer almaktadır.

Dış tarafsız kuruluşlara yaptırılan fiziki ölçüm sonuçları değerlendirmesinde, ilgili yönetmeliklerdeki sınır değerlerin altında çalışılması hedeflenmektedir.

Çevreye karşı sorumluluğumuz kapsamında belirlemiş olduğumuz diğer amaçlar ve hedeflerimiz arasında;

 • Kurmuş olduğumuz yönetim sistemleri ve faaliyetlerimiz kapsamında uygulanabilir yasal mevzuatlara, ulusal ve uluslararası standartlara ve bu yasal mevzuatlar çerçevesinde belirlediğimiz diğer şartlara uymak.
 • Çevre boyutlarını belirlemek ve risk analizleri yaparak sürekli iyileştirme faaliyeti ile çevre kirliliğini önlemek.
 • Enerji tasarrufu ve verimliliği sürekli geliştirmek, kaynak tüketimini azaltmak için ürün hizmet ve tasarım satın alınmasını desteklemek ve önemli enerji boyutlarını belirleyerek önlem almak.
 • Çevre konusundaki eğitimlerin sürekliliği ile inisiyatif kullanmaya, sorgulamaya ve sorumluluk almaya hazır, işini önemseyen ve işyerini sahiplenen başarıya odaklanmış bireyler olmayı teşvik etmek.
 • Geçerliliği ispatlanmış güncel teknolojileri izlemek ve uygulamak.
 • Bütün çalışanların, ziyaretçilerin, alt işverenlerin ve tedarikçilerin ve diğer üçüncü tarafların yönetim sistemlerimize uymalarını ve katkıda bulunmalarını sağlamak.
 • Atıksuların mevzuatlara uygun olarak analizlerinin yapılmasını ve geri dönüşümlü olarak proseste %100 kullanımını sağlamak.
 • Atıksu kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılmasını sağlamak ve bu doğrultuda su tüketimini %5 azaltmak.
 • Tüm atıkları kaynağında ayırmak, miktarlarını belirlemek ve tamamını bertaraf veya geri dönüşüm tesislerine ulaştırmak.
 • Tesis sahasında ağaçlandırma çalışmaları yapılarak hem toz emisyonunu hem de karbondioksit (CO2) emisyon salınımını en az düzeye indirgemek.
 • Hazır Beton tesislerimizde kullanılan araçlar konusunda ergonomik sürüş eğitimi vererek hem yakıt tüketimini azaltmak hem de karbondioksit (CO2) emisyon salınımını en az düzeye indirgemek.
 • Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları yapmak.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE HEDEFLERİ
HEDEF TANIMI KPI (PERFORMANS GÖSTERGESİ) HEDEF 2023 AZALTIM HEDEFİ %
Fosil yakıtların kullanımının azaltılması Atık ikame oranı (ısıl ihtiyacın) ≥ 25%
Alternatif hammadde kullanım oranının arttırılması Çimento üretimi için ikame edilen alternatif hammade miktarı ≥ 2%
Emisyonlarının sürekli kontrolünün sağlanması NOx emisyonu < 800 mg/m³ 2%
SOx emisyonu < 50 mg/m³ 3%
Toz emisyonu < 30 mg/m³ 3%
Spesifik CO2 emisyonu < 820 (kg CO2/ton klinker) 2%
Enerji verimliliğinin arttırılması Toplam elektrik enerji tüketiminin azaltılması ≥ 3% (kwh / ton çimento)
Su yönetim planı Kullanım sularının tamamının tekrar kullanımı 100%
Toplam su tüketiminin azaltılması ≥ 2% (litre/ ton çimento)